Skip to main content

Letter to World Health Organization (Swedish language)

Dr Margaret Chan
Generaldirektör
World Health Organization
Avenue Appia 20
1211 Geneva 27
Schweiz

Wien, den 24 december 2009

Fru Generaldirektör.

Den 28 juni 1976 ansökte jag för första gången hos den österrikiska regeringen om en granskning av möjligheterna som mitt preparat UKRAIN erbjuder i samband med behandling av onkologiska patienter. 

UKRAIN (australiskt patent nummer 2094/01) tillverkas av två godkända ämnen – skelörtsalkaloider (europeisk läkemedelsbok  6.0/1861) och Thiotepa (U.S. Pharmacopeia & National Formulary USP 24 NF 19, S. 1651). Det är det första och enda cancer-läkemedlet som lagras främst i cancerceller, medan koncentrationen i normala celler är mycket lägre  (http://www.ukrain.ua/enclosures/hohenwarter_1992.pdf). Bevis för detta finns genom autofluorescens i UV-ljus (http://ukrain.ua/statti/004.htm, http://ukrain.ua/present/ukrain.html).

UKRAIN påverkar syreförbrukningen av maligna och godartade celler på olika sätt (http://www.ukrin.com/docs/Brueller_1992). Dessutom regenererar preparatet immunsystemet  (http://ukrain.ua/statti/017.htm). I terapeutiska doser förstör UKRAIN endast cancerceller, medan de normala cellerna lämnas intakta. Detta har bekräftats i en rad undersökningar från talrika forskningsinstitutioner som till exempel  Rochester University, USA (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11062738). Terapeutiskt index  (http://dictionary.reference.com/browse/therapeutic+index) för UKRAIN är 1250, i jämnförelse med standard-läkemedel mot cancer som har ett terapeutiskt index i området 1,4 till max. 1,8. Effekten av UKRAIN vid behandling av onkologiska sjukdomar har bekräftats i många kliniska studier. (http://www.ukrain.ua/enclosures/25_susak-1996.pdf, http://www.ukrain.ua/enclosures/24_bondar_1998.pdf, http://www.springerlink.com/content/rgu31qkawkbmmqfw/, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17591092, http://ukrain.ua/statti/158.htm).

Redan 1984 blev Prof. Peter Wodnianski, en känd dermatolog i Wien, överraskad av de oväntat goda resultaten i terapin med UKRAIN mot ett avancerat melanom. Han vände sig till den österrikiska regeringen och ansökte om en granskning av preparatet. (http://www.ukrin.com/docs/wodniansky.pdf). Tyvärr har den österrikiska regeringen hittills inte uppmärksammat denna ansökan och inte heller de många andra breven från läkare och vetenskapare. (http://www.ukrin.com/de/facts).

Länge redan är UKRAIN omslutet av en tystnadens mur. Tusentals patienter har inte kunnat profitera av detta preparat. Boken ”Cancermedel UKRAIN – kriminalhistoria om ett förhindrande“ av Dr. Eleonore Thun-Hohenstein beskriver hur man tiger om  UKRAIN (http://ukrin.com/de/buch). Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har åtagit sig att handlägga mitt besvär mot Republiken Österrike och anser att jag har rätt (http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Nowicky&sessionid=40878743&skin=hudoc-en). Tyvärr har detta utslag dock inte föranlett den österrikiska regeringen till att ändra sin inställning mot UKRAIN.

I sin TV-sändning „fakta“ från sändaren ICTV den 4 oktober 2009 har ukrainiska TV-journalister för första gången brytit sig igenom tystnadens murar. De vill fortsätta med sina rechercher för att ta reda på varför man hemlighåller UKRAIN.

Efter denna sändning har vi ofta fått frågor om varför den breda allmänheten fortfarande inte känner till detta preparat som redan har räddat många patienters liv.

I sammanhanget nämns här nu bara två exempel. En patient med tjocktarmscancer med en förväntad livslängd av ca 6 månader behandlades med UKRAIN och lever fortfarande, efter numera 23 år (http://ukrin.com/de/dickdarmkrebs). I ett annat fall behandlades en patient med ett avancerat malignt melanom framgångsrikt med UKRAIN (http://ukrin.com/de/warum-130309).

För att undanröja alla tvivel om den terapeutiska effekten UKRAIN har behövs multicentrerade randomiserade kliniska studier i enlighet med GCP-direktiver. Som studiediagnos kan kolorektalt carcinom väljas. En follow-up-analys av en tidigare studie (http://www.ukrain.ua/enclosures/24_bondar_1998.pdf) har visat att 18 av 24 rektumcarcinom-patienter som har genomgått en UKRAIN terapi fortfarande lever (personlig kommunikation). Dessa data kommer snart att presenteras vid en internationell kongress. Andra möjliga indikationer är metastaserande malignt melanom eller bukspottskörtelcancer, eftersom båda sjukdomar hittills  representerar ett olöst problem inom modern medicin. Efter slutföring av dessa kliniska studier kommer samtliga tvivel om den terapeutiska effekten av UKRAIN att vara undanröjda och patienter på hela världen kommer att få tillgång till detta läkemedel.

Eftersom samtliga appeller från läkare och vetenskapare till den österrikiska regeringen har blivit utan uppmärksammande i mer än 30 år, vänder jag mig till Er, fru Generaldirektör, med min ansökan om att initiera multicentriska kliniska studier med UKRAIN under Ert beskydd.

Eftersom ärendet är av allmänt intresse kommer jag att publicera denna skrivelse samt Ert uppskattade svar på internet.

Med vänliga hälsningar,
Dr. Wassil Nowicky