Skip to main content

Letter to World Health Organization (Norwegian language)

Dr Margaret Chan
Generaldirektør
Verdens Helse-Organisasjon (WHO)
Avenue Appia 20
1211 Geneve 27
Sveits

Wien, 24 desember 2009

Til Fru Generaldirektør Chan

Den 28 juni 1976 søkte jeg for første gang regjeringen i republikken Østerrike om markedsføringstillatelse for å benytte mitt preparat UKRAIN til behandling av kreftpasienter.

UKRAIN (australsk patent nr. 2001 2094/01) blir produsert av to allerede tillatte droger – Svaleurtalkaloid (Chelidonium majus, Se europeisk felleskatalog (Pharmacopoea Europaea) 6.0/1861) og Thiotepa (U.S. Pharmacopeia & National Formulary USP 24 NF 19, S. 1651) et alkylerende cytostatikum.  Det er det første og hittil eneste farmaka mot kreft som hovedsakelig akkumulerer seg i kreftcellene, samtidig som konsentrasjonen i vanlige celler er vesentlig lavere ( http://www.ukrain.ua/enclosures/hohenwarter_1992.pdf) Dette er også bekreftet med autofluoresens i UV-lys (http://ukrain.ua/statti/004.htm, http://ukrain.ua/present/ukrain.html)

UKRAIN påvirker surstoffforbruket hos ondartete og godartete celler på forskjellig måte (http://www.ukrin.com/docs/Brueller_1992) Videre stimulerer dette preparatet immunsystemet (http://ukrain.ua/statti/017.htm ) I terapeutisk dosering ødelegger UKRAIN bare kreftceller, mens de normale cellene forblir uskadet. Dette er blitt bekreftet av en hel rekke med undersøkelser gjort av flere forskningssentra, for eksempel, Rochester Universitetet i USA (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11062738)  Den terapeutiske indeksen til UKRAIN er 1250 (http://dictionary.reference.com/browse/therapeutic+index), dette i motsetning til standardcytostatika innen kreftterapi hvor den terapeutiske indeksen ligger i området 1,4 til maksimal 1,9. Virksomheten til UKRAIN i behandlingen av kreftsykdommer er blitt bekreftet i flere kliniske studier: (http://www.ukrain.ua/enclosures/25_susak-1996.pdf, http://www.ukrain.ua/enclosures/24_bondar_1998.pdf, http://www.springerlink.com/content/rgu31qkawkbmmqfw/, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17591092, http://ukrain.ua/statti/158.htm)

Professor Peter Wodnianski, en velkjent dermatolog i Wien, var allerede i 1984 overrasket over de uventete gode resultatene da en pasient med melanom ble behandlet med UKRAIN. Han henvendte seg til den østerriske regjering med en forespørsel om å tillate dette medikamentet (http://www.ukrin.com/docs/wodniansky.pdf) Desverre ble denne forespørselen, slik som mange andre henvendelser fra leger og forskere (http://www.ukrin.com/de/facts) , ignorert av den østerriske regjeringen.

Det har i lengere tid blitt bygget en mur av hemmelighetsholdelse rundt UKRAIN. Tusener av pasienter har ikke kunnet dra nytte av dette medikamentet. Boka ”Kreftmiddelet UKRAIN – Medikamentet som ble skøvet under teppet” av Dr. Eleonore Thun-Hohenstein beskriver hvordan UKRAIN blir tidd i hjel (http://ukrin.com/de/buch)  Den europeiske menneskerettsdomstolen har drøftet min klage mot republikken Østerrike og har i sin beslutning av 1 februar 2005 gitt meg rett (http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Nowicky&sessionid=40878743&skin=hudoc-en) Desverre har denne beslutningen ikke endret den østerriske regjeringens innstilling ovenfor UKRAIN.

Ukrainske TV-journalister brøt som de de første denne mur av hemmelighetsholdelse i sitt program “Fakta” den 4 oktober 2009 hos TV senderen ICTV. De akter å fortsette  etterforskningen for å finne årsakene til hvorfor UKRAIN blir fortiet. Etter denne sendingen blir vi ofte spurt hvorfor dette medikamentet, som har reddet mange menneskeliv, enda ikke er offentlig kjent.  I denne sammenheng er det bare å nevne to eksempler. En pasient med tykktarmskreft, med en forventet levetid på 6 måneder, ble behandlet med UKRAIN og er idag, 23 år senere, fortsatt i live (http://ukrin.com/de/dickdarmkrebs)  En annen pasient ble behandlet med suksess for framskreden malignes melanom (http://ukrin.com/de/warum-130309)

For å rydde unna enhver tvil om den terapeutiske virkningen til UKRAIN må det gjennomføres flere randomiserte kliniske studier etter GCP-retningslinjer. Tykktarmskreft foreslåes som studiediagnose .  En follow-up analyse av et tidligere studie (http://www.ukrain.ua/enclosures/24_bondar_1998.pdf) har vist at 18 av 24 tykktarmkreftpasienter, som ble behandlet med UKRAIN, fortsatt er i live (personlig kommunikasjon)   Disse informasjonene vil i den nærmeste tiden bli presentert på en internasjonal kongress. Videre mulige indikasjoner er ondartet malignes melanom eller bukspyttkjertelkreft, da begge disse kreftformene representerer et hittil uløst problem i den moderne skolemedisinen. Etter at de kliniske studiene er avsluttet vil omsider all tvil om virksomheten til UKRAIN forsvinne og pasienter over hele verden vil få tilgang til dette legemiddelet.

Da alle henvendelser fra leger, og forskere, til den østerriske regjeringen har blitt ignorert i over mer enn 30 år, tilater jeg meg å henvende meg til deg fru Generaldirektør, for om under deres beskyttelse å be dem tillate multisentriske kliniske studier med UKRAIN.

Ettersom dette har offentlighetens interesse , vil jeg tillate meg å publisere dette brevet samt deres svar på internett.

Vennlig hilsen
Dr. Wassil Nowicky