Skip to main content

Letter to World Health Organization (Czech language)

Dr Margaret Chan
Generální ředitelka
Světová zdravotnická organizace
Avenue Appia 20
1211 Ženeva 27
Švýcarsko

Vídeň, 24. prosince 2009

Vážená paní generální ředitelko,

28. června 1976 jsem poprvé požádal vládu republiky Rakouska, aby přezkoušela možnosti mého preparátu UKRAIN při léčbě onkologických pacientů.

UKRAIN (australský patent čís. 2001 2094/01) se vyrábí ze dvou povolených látek – alkaloidů vlaštovičníku (Evropský lékopis 6.0/1861) a thiotepy (U.S. Pharmacopeia & National Formulary USP 24 NF 19, S. 1651). Jedná se o první a jediný protirakovinný lék, který se obohacuje v rakovinných buňkách, ačkoliv je jeho koncentrace v normálních buňkách  mnohem nižší (http://www.ukrain.ua/enclosures/hohenwarter_1992.pdf). Bylo to prokázáno rovněž pomocí autofluorescence v ultrafialovém světle (http://ukrain.ua/statti/004.htm, http://ukrain.ua/present/ukrain.html).

UKRAIN ovlivňuje různým způsobem spotřebu kyslíku maligních a benigních buňek (http://www.ukrin.com/docs/Brueller_1992). Dále tento preparát regeneruje imunitní systém (http://ukrain.ua/statti/017.htm). V terapeutických dávkách  UKRAIN ničí pouze rakovinné látky, zatímce normální buňky zůstávají nepoškozeny. Bylo to potvrzeno v celé řadě vyšetření v četných výkumných ústavech, např.   Rochester University, USA (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11062738). Terapeutický index (http://dictionary.reference.com/browse/therapeutic+index) perparátu UKRAIN je 1250, na rozdíl od standardních protirakovinných prostředků, jejichž terapeutický index se nachází v oblasti 1,4 až maximálně 1,8. Účinnost prostředku UKRAIN při léčbě onkologických chorob byla potvrzena v mnoha klinických studiích (http://www.ukrain.ua/enclosures/25_susak-1996.pdf, http://www.ukrain.ua/enclosures/24_bondar_1998.pdf, http://www.springerlink.com/content/rgu31qkawkbmmqfw/, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17591092, http://ukrain.ua/statti/158.htm).

Prof. Peter Wodnianski, vyhlášený vídeňský dermatolog byl již v roce 1984 překvapen nečekaně dobrými výsledky terapie za použití preparátu UKRAIN při léčbě melanomu v pokročilém stadiu. Obrátil se na rakouskou vládu s prosbou o přezkoušení tohoto preparátu. (http://www.ukrin.com/docs/wodniansky.pdf). Bohužel rakouská vláda tuto prosbu, stejně jako i mnoho jiných dopisů lékařů a vědců, rakouskou vládou do dnešního dne nezohlednila (http://www.ukrin.com/de/facts).

Již velice dlouhou se kolem preparátu UKRAIN buduje zeď mlčení. Profitovat z něj tak bohužel nemohly tisíce pacientů. Kniha „Prostředek proti rakovině UKRAIN – kriminální příběh znemožnění“ od Dr. Eleonore Thun-Hohenstein popisuje, jakým způsobem je UKRAIN zamlčován (http://ukrin.com/de/buch). Evropský soudní dvůr pro lidská práva se zabýval mou stížností a dal mně ve svém rozhodnutí ze dne 1. února 2005 za  pravdu (http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Nowicky&sessionid=40878743&skin=hudoc-en). Toto rozhodnutí však bohužel nezměnilo postoj rakouské vlády vůči prostředku UKRAIN.

Novináři ukrajinské televize jako první prolomili zeď mlčení kolem preparátu UKRAIN v pořadu „Fakta“, který byl vysílán 4. října 2009 na stanici ICTV. Chtějí ve svých rešerších pokračovat, aby zjistili, z jakého důvodu je preparát UKRAIN utajován.

Po vysílání tohoto pořadu jsme byli často dotazováni, proč tento preparát, který zachránil životy mnoha pacientů, doposud nebyl představen široké veřejnosti. V této souvislosti je nutno uvést pouze dva příklady. Pacientka s rakovinou tlustého střeva s prognózou očekávané délky života cca 6 měsíců, byla léčena prostředkem UKRAIN a žije dodnes, již 23 let (http://ukrin.com/de/dickdarmkrebs). V jiném případě byl preparátem UKRAIN úspěšně léčen pacient s maligním melanomem v pokročilém stadiu (http://ukrin.com/de/warum-130309).

Aby byly odstraněny všechny pochybnosti o terapeutickém účinku, je nutno provést multicentrické randomizované klinické studie podle směrnic GP. Jako studijní diagnózu lze zvolit kolorektální karcinom. Následná analýza dřívější studie (http://www.ukrain.ua/enclosures/24_bondar_1998.pdf) prokázala, že 18 z 24 pacientů s karcinom rekta, kteří byli léčeni preparátem UKRAIN, ještě žijí (osobní komunikace). Tato data budou v blízké budoucnosti prezentována rovněž na mezinárodním kongresu.  Další možné indikace jsou metastázující maligní melanom nebo rakovina slinivky, protože obě choroby představují doposud nevyřešený problém moderní medicíny. Po ukončení těchto klinických studií budou definitvně odstraněny všechny pochybnosti o terapeutickém účinku prostředku UKRAIN a dojde k jeho zpřístupnění pacientům na celém světě.

Protože apely lékařů a vědců na rakouskou vládou zůsávají již více než 30 let bez odezvy, dovoluji si, vážená paní generální ředitelko, obrátit se na Vás s prosbou iniciovat pod Vaší záštitou multicentrické klinické studie s preparátem UKRAIN.

Jelikož se jedná o záležitost ve veřejném zájmu, tak si dovolím, tento dopis i Vaši ctěnou odpověď zveřejnit na internetu.

S úctou
Dr. Wassil Nowicky